Vakantiegeld: niet alleen over het loon, maar nu ook over overwerk!

Ondernemer en werknemers in dienst? Er is wat gewijzigd in de uitbetaling van vakantiegeld sinds 1 januari 2018. Een lastig onderwerp, maar zeker goed om dit artikel te lezen.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

De regels over loon en vakantiegeld zijn vastgelegd in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (de WML). Deze wet regelt onder meer dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op een minimumloon. Het wettelijke minimumloon is een maatschappelijk aanvaardbare tegenprestatie voor verrichte arbeid, waarmee iemand in zijn primaire levensbehoeften kan voorzien. Verder is in de WML opgenomen dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon dat hij ontvangt. Overwerk wordt daarin niet meegenomen. Maar sinds 1 januari 2018 is daar verandering in gekomen.

Wat is loon eigenlijk?

Als we het over loon hebben moet allereerst duidelijk zijn wat er precies onder loon wordt verstaan. In de WML staan de uitzonderingen beschreven, oftewel de onderdelen die niet worden meegerekend als loon. Tot 1 januari 2018 was verdiensten uit overwerk zo’n uitzondering. Nu dus niet meer en wordt overwerk aangemerkt als loon. Aanleiding voor deze aanpassing is onder andere dat de WML niet meer voldoende aansloot op de huidige arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Wat betekent deze wetswijziging?

Nu verdiensten uit overwerk onder het begrip loon vallen, moet een werkgever niet alleen voor gewerkte uren minimaal het wettelijk minimumloon én vakantiegeld betalen. Ook is hij vakantiegeld verschuldigd over betalingen van overwerk. In de cao of het personeelsreglement kan een werknemer controleren of dit vanaf 1 januari 2018 voor zijn of haar situatie geldt. Hierin kunnen afwijkende regels zijn opgenomen. Als er geen cao of personeelsreglement is, dan geldt de vernieuwde WML.

Deze wijziging zal voor veel werkgevers een behoorlijke toename kunnen betekenen van de (loon)kosten. Aan de andere kant zal deze wetswijziging in verschillende sectoren juist recht doen aan de situatie, omdat overwerk eerder regel dan uitzondering is.

Saman & Compiet. Inzicht…….. in vooruit kijken!