top of page

Expertise bij schade

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker ook bij het verzekeren. Maar gaat het toch een keer mis, dan is het goed om te weten dat u een beroep op onze expertise kunt doen. Ook als er door de betrokken partijen andere deskundigen (schade-experts) worden opgevoerd.Kleine of eenvoudige schades kunnen vaak snel afgewikkeld worden door de deskundige bemiddeling van de assurantie-adviseur. Zo heeft ons kantoor de bevoegdheid om namens verschillende verzekeraars, geheel zelfstandig schades af te wikkelen.


Bij een grotere en/of complexe schade schakelt een verzekeraar vaak een schade-expert in om de omvang en oorzaak van de schade vast te stellen. De kosten van deze schade-expert komen voor rekening van de verzekeraar.


In sommige situaties is het verstandig om ook een zogenaamde contra-expert in te schakelen. Bijvoorbeeld bij discussie over de vaststellingen door de 1e expert. Maar zeker bij hele omvangrijke of complexe schades zullen wij in overleg met onze klant al meteen een contra-expert inschakelen. Als het even kan zijn wij zelf ook altijd aanwezig tijdens het bezoek van de expert(s). Zo kunnen wij de belangen van onze klant optimaal behartigen.

 

Proces

Een verzekeraar kan besluiten dat er bij een schade nadere taxatie, waardebepaling en/of onderzoek door een schade-expert nodig is. De verzekeraar maakt dan gebruik van gekwalificeerde schade-experts die moeten handelen volgens de regels uit de Gedragscode Expertiseorganisaties. Dit zorgt voor een objectieve en vakkundige schadevaststelling.

Als een verzekerde gebruik wil maken van een contra-expert moet hij dat aangeven bij de verzekeraar. Er zal dan samen met de contra-expert nog een derde schade-expert worden aangewezen. Deze laatste zal optreden als arbiter. Worden de contra-expert en de oorspronkelijke schade-expert het uiteindelijk niet eens met elkaar, dan neemt de arbiter uiteindelijk de definitieve beslissing en zal de verzekeraar zich daar ook aan houden.


Kosten contra-expert

De regels met betrekking tot de vergoeding van de kosten voor contra-expertise liggen vast in de wet in artikel 7:959 BW. Deze kosten komen niet altijd (in zijn geheel) voor vergoeding in aanmerking. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen particuliere- en zakelijke verzekerden en alleen de redelijke kosten worden vergoed.


Onderscheid particulieren en bedrijven

Voor particulieren zijn de bepalingen van artikel 7:959 BW van dwingend recht. Dit zorgt ervoor dat verzekeraars ten aanzien van particulieren altijd gehouden zijn om redelijke kosten te vergoeden, ook als die kosten hoger zijn dan de kosten van de door de verzekeraar zelf ingeschakelde expert. Verzekeraars kunnen alleen de kosten beperken in het geval dat de bereddingskosten en de kosten van expertise de verzekerde som overschrijden (artikel 7:959 lid 6). (Onder de bereddingskosten wordt verstaan de kosten die een verzekerde heeft gemaakt bij het beperken van zijn schade. Maar in beginsel worden ook die kosten door de verzekeraar vergoed).

Voor bedrijven (zakelijke verzekerden) is artikel 7:959 BW niet van dwingend recht. Dat betekent dat wat in de verzekeringsvoorwaarden staat vermeld inzake de vergoeding van kosten van contra-expertise, leidend is. Een verzekeraar kan de kosten in de polisvoorwaarden dan bijvoorbeeld beperken tot ten hoogste de kosten van de door de verzekeraar zelf ingeschakelde schade-expert. Is er in de polisvoorwaarden niets bepaald, dan geldt artikel 7:959 BW en moeten de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade worden vergoed.


Redelijke kosten

Om vast te stellen of de kosten van het vaststellen van het schadebedrag redelijk zijn, gelden twee vereisten. Dit wordt ook wel de dubbele redelijkheidstoets genoemd.

1. Het moet redelijk zijn om kosten te maken (het inschakelen van een contra-expert). Als de schadevaststelling volledig duidelijk is en er geen twijfel bestaat over de bevindingen van de expert, dan kunnen de kosten van het inschakelen van een contra-expert mogelijk op deze grond worden afgewezen.

2. De kosten zelf moeten redelijk zijn. Er wordt dan gekeken of deze in verhouding zijn tot de werkzaamheden die zijn verricht. Het uurtarief van de contra-expert moet enigszins marktconform zijn en het opgegeven aantal gewerkte uren moet verklaarbaar zijn.


Conclusie

Het inschakelen van een contra-expert is dus niet vanzelfsprekend. Het is ook niet vanzelfsprekend dat alle kosten worden vergoed. Kortom, het inschakelen van een contra-expert dient altijd in overleg te gebeuren.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en expertise op het gebied van verzekeren en risicomanagement? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag en bieden u "Inzicht…. in vooruit kijken!"bron: "de Vereende"

Comments


bottom of page